Ny batisan'ny Fanahy Masina

 

Ny olona tena nandray an'i Jesosy dia maty amin'ny nofo, ny batisa dia fandevenana ampahibemaso. Fandevenana ny ota, noho izany dia olona tonga saina sy miaiky ny fahotany ary mibebaka no atao batisa. Ilaina dia ilaina ny batisa raha mbola mitohy ny hazakazaka.

Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian’Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin’ny andro mahory ; ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra hianareo. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin’Andriamanitra ho sabatry ny Fanahy ; Efesiana 6:13 sy 17
Koa aoka hilaozantsika ny abidim-pianarana ny amin’i Kristy, fa aoka handroso ho amin’ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray, dia fibebahana hahafahana amin’ny asa maty sy finoana an’Andriamanitra, ary fampianarana ny amin’ ny fisasana maro sy ny fametrahan-tanana, ary ny fitsanganan’ny maty sy ny fitsarana mandrakizay. Hebreo 6:2