Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra

 

Fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak’ olombelona. Fitomaniana 3:33

... fa an’ i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy 1 Kor 10:26