Ny fanambadiana

 

Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr’i Jehovah efa miposaka aminao. Fa, indro, ny aizina manarona ny tany, ary ny aizim-pito manarona ny firenena ; fa aminao kosa no iposahan’i Jehovah, ary aminao no isehoan’ ny voninahiny. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka mankeo amin’ ny famirapiratan’ ny fiposahanao.Isaia 60:1-3