Dingan'ny fitomboana

 

1- Fahateraham-baovao.
 
3 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe : Lazaiko aminao marina dia marina tokoa : Raha tsy ateraka indray [Na: ateraka avy ambony] ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan’Andriamanitra. 4 Hoy Nikodemosy taminy : Hataon’ ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe ; moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny indray va izy ka hateraka ? 5 Jesosy namaly hoe : Lazaiko aminao marina dia marina tokoa : Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra izy. Jaona 3:3-5

 
17 Koa raha misy olona ao amin’ i Kristy, dia olom-baovao izy ; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo. 2 Korintiana 5:17


 
12 Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery [Na: anarana, na fahefana] ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny anarany Jaona 1:12


 
37 Ary raha nandre izany ny olona, dia voatsindrona tam-pony ka nanao tamin’i Petera sy ny Apostoly namany hoe : Ry rahalahy, inona no hataonay ? 38 Ary hoy Petera taminy : Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin’ny anaran’ i Jesosy Kristy hianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo ; ary hianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina Asan'ny Apostoly 2:37-38

 
20 Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna ; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. Apokalypsy 3:20
2- Fanorenana.
 
11 Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao, dia Jesosy Kristy. 1 Korintiana 3:11


 
24 Ary, indro, nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin’ny ranomasina, ka dia efa nila ho voasafotry ny alon-drano ny sambokely ; fa Izy natory. 25 Ary nanatona izy ireo, dia namoha Azy ka nanao hoe : Tompoko, vonjeo, fa maty izahay ! Matio 8:24-25

Vakio ny epistily nosoratan'i Matio, Marka, Lioka ary Jaona manontolo.
3- Fitomboana.
 
7 Fa araka ny itomboanareo amin’ny zavatra rehetra, na amin’ny finoana, na amin’ny teny, na amin’ny fahalalana, na amin’ny fahazotoana rehetra, na amin’ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa no hitomboanareo amin’izao fahasoavana izao. 2 Korintiana 8:7

 
15 fa mba hanaraka ny marina amin’ny fitiavana ka hitombo amin’ny zavatra rehetra ho amin’Izay Loha, dia Kristy; Efesiana 4:15


 
Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena; Jaona 3:30
4- Fanompoana.
 
1 Ary ny amin’ ny zava-panahy, ry rahalahy, dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. 2 Fantatrareo fa fony jentilisa hianareo, dia nentina tany amin’ny sampy moana araka izay nitaomana anareo. 3 Koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenenin’ny Fanahin’Andriamanitra ka manao hoe : Voaozona [Gr. anatema] Jesosy; ary tsy misy mahay manaiky hoe : Jesosy no Tompo, raha tsy amin’ny Fanahy Masina. 4 Zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny Fanahy dia iray ihany. 5 Ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompoana, nefa ny Tompo dia iray ihany. 6 Ary zarazaraina ho samy hafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, Izay miasa ny zavatra rehetra amin’ny olona rehetra. 7 Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny Fanahy hahasoa. 8 Fa ny anankiray nomen’ny Fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana, araka izany Fanahy izany ihany, 9 ary ny anankiray finoana, amin’izany Fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana, amin’izany Fanahy iray izany ihany, 10 ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samy hafa, ary ny anankiray ny miteny amin’ny fiteny samy hafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. 11 Ireo rehetra ireo dia asan’ny Fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. 12 Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro aza, dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. 13 Fa Fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na Jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo ; ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny Fanahy iray. 14 Nefa ny momba ny tena tsy iray, fa maro. 15 Raha ny tongotra hanao hoe: Satria tsy tanana aho, dia tsy mba momba ny tena, amin’izany dia tsy momba ny tena va izy ? 16 Ary raha ny sofina hanao hoe : Satria tsy maso aho, dia tsy mba momba ny tena,- koa amin’ izany dia tsy momba ny tena va izy ? 17 Raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza ary izay fandrenesana ? Raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanimboloana ? 18 Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena, samy ho eo amin’ny tena araka ny sitrapony. 19 Ary raha izay rehetra momba ny tena no tonga iray monja, aiza intsony izay tena ? 20 Fa maro ny momba ny tena, nefa ny tena dia iray ihany. 21 Ary ny maso tsy mahazo manao amin’ ny tanana hoe : Tsy mila anao aho ; ary indray, ny loha tsy mahazo manao amin’ny tongotra hoe : Tsy mila anareo aho. 22 Fa mainka ilaintsika aza ny momba ny tena izay atao ho malemilemy kokoa noho ny sasany. 23 Ary ny momba ny tena izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa dia tafiantsika voninahitra bebe kokoa ; ary izay tsy misy haja amin’ny momba ny tenantsika no hajaintsika kokoa ; 24 fa tsy mila izany ny efa misy haja rahateo amin’ny momba ny tenantsika. Fa tamin’ny nanamboaran’Andriamanitra ny tena, dia izay kely voninahitra no nomeny voninahitra bebe kokoa, 25 mba tsy hisy fisarahana eo amin’ny tena, fa mba hifampiahy ny momba ny tena rehetra. 26 Ary raha mijaly ny anankiray amin’ny momba ny tena, dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena ; fa raha omem-boninahitra kosa ny anankiray amin’ny momba ny tena, dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. 27 Ary hianareo no tenan’i Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. 28 Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin’ ny fiangonana, voalohany Apostoly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana, dia fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny samy hafa tsy fantatra. 29 Apostoly va izy rehetra ? Mpaminany va izy rehetra ? Mpampianatra va izy rehetra ? Manao fahagagana va izy rehetra ? 30 Manana fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana va izy rehetra ? Miteny amin’ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra ? Mandika teny va izy rehetra ? 31 Nefa maniria fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra ; ary, indro, izay làlana tsara indrindra no atoroko anareo: 1 Korintiana 12

 
11 Ary Izy no nanome ny sasany ho Apostoly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, 12 ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin’ny asan’ny fanompoana amin’ny fiangonana, ho amin’ny fampandrosoana ny tenan’i Kristy, 13 mandra-pahatongantsika rehetra ho amin’ny firaisan’ny finoana sy ny fahalalana tsara ny Zanak’Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben’ny fahafenoan’i Kristy; 14 mba tsy ho zaza intsony isika, ka ahilangilana sy ampitambolimbolenin’ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin’ny saim-petsy ataon’ny olona sy ny fihendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana ; 15 fa mba hanaraka ny marina amin’ny fitiavana ka hitombo amin’ny zavatra rehetra ho amin’Izay Loha, dia Kristy; 16 Izy no itomboan’ny tena rehetra (izay akambana sy ampiraisina tsara) noho ny fifanompoan’ ny isan-tonony, araka ny fiàsan’izay rehetra momba azy amin’izay mety ho anjara-asany avy ka hampandrosoany ny tenany amin’ny fitiavana. Efesiana 4:11-16

5- Fanahafana an'i Kristy.
 
1 Aoka hanahaka ahy hianareo, dia tahaka ny anahafako an’ i Kristy. 1 Korintiana 11:1 
6 Ary hianareo efa nanahaka anay sy ny Tompo, satria nandray ny teny tamin’ ny fahoriana be mbamin’ ny hafaliana avy amin’ ny Fanahy Masina, 1 Tesaloniana 1:6