GBPE

LOGO GBPE

 

Iza moa ny GBPE (Groupe Biblique des Professionnels Engagés) ?

Fikambanan’ny Mpitantana sy Mpiasa Mandinika ny Baiboly.
Rantsana iray eo amin’ny Tenan’i Kristy, miandraikitra ny Fitoriana ny Filazantsaran’i Jeso Kristy :
- eo am-panatanterahana ny asa,
- eo amin’ny fiainana isan’andro.

 

Ny fomba fitondrana ny Filazantsara :

- amin’ny alalan’ny fitondran-tena,
- amin’ny alalan’ny fihetsika.

 

Ny fomba fiasa :

Fikambanana Kristiana laika :
- Tsy misy olona misalotra anarana mpitondra antokom-pinoana ny mpiandraikitra rehetra mitantana ny fikambanana GBPE.
- Tsy antokom-pivavahana vaovao ary tsy hanangana izany na oviana na oviana.
- Fikambanana iraisam-pirenana, izay manana ny foibeny ao Antananarivo - Madagascar.
- Tsy miankina amin’ny antokom-pinoana atsy na aroa,mahaleotena tanteraka amin’ny fitaizam-panahy, izay omeny ny mpikambana ao aminy.
- Miara-miasa, ary vonona ny hiara-miasa amin’ny fiangonana sy ny fikambanana kristiana rehetra, izay resy lahatra amin’ny vinan’ny fikambanana.

 

Ny vinan’ny fikambanana GBPE :

Ny hahatonga ny mpitantana sy ny mpiasa:
- hiova fo,
- ho sahy hijoro eo am-panatanterahana ny andraikiny,
- ho sahy hanambara ny finoanay an’i Jeso Kristy manoloana ny fakam-panahy rehetra.
Fikambanana mampivondrona ireo kristiana efa niova fo, avy amin’ny antokom-pinoana samihafa, mba hanantanteraka ny vina izay niantsoan’Andriamanitra ny fikambanana.

 

Ireto telo ireto no fitsipika mifehy ny rehetra :

- Fitiavana,
- Fahamarinana,
- Fahatahorana an’Andriamanitra.

 

Ny fitaizam-panahy omena ny mpikambana rehetra :

- Mampianatra sy mampihatra ny Baiboly manontolo, eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina.
- Tsy fitsipika fa fandresen-dahatra isam-batan’olona no fampiarana ny fampianarana.
- Ny Dingan’ny Fahamasinam-piainana no katsahina mandrakariva, ho fototry ny fitaizam-panahy rehetra.