Filazantsara fiainana 2

 

 

Amboarin'Andriamanitra mba ho miaramilany eto amin'izao tontolo izao 

Ny tenin'Andriamanitra hipetrahan'ny hafatra

1 Jaona 1:1-2 "Izay hatramin’ ny voalohany, dia izay efa renay, izay efa hitan’ ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapain’ ny tananay, dia ny amin’ ny Teny Fiainana (fa efa naseho ny fiainana, ary efa nahita azy izahay, dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay, izay tao amin’ ny Ray ka efa naseho taminay)"

1/

Ny apostoly Jaona dia nitory izay hitany, reny,  hitan'ny masony no ambarany.

Apostoly Paoly ho an'ny fiangonana tao Tesaloniana 

Araka ny toetran'ny fitondrantenanay teo aminareo izay no filazantsaranay 

Nanenjika mpivavaka izy taloha, mbola Saoly no anarany tamin'izany, anisan'ny manam-pahaizana izy, rehefa tonga Jesosy ary be dia be ny olona niova fo, nisehon'i Jesosy izy dia niova fo izy.

Ary ianao, tena efa ao anatinao ve Jesosy?

1 Tesaloniana 1:5 "fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin’ ny teny ihany, fa tamin’ ny hery koa sy ny Fanahy Masina ary ny fahatokiana be, araka ny ahafantaranareo izay toetry ny fitondran-tenanay  teo aminareo noho ny aminareo"

Gaga ny olona rehefa niova fo isika : tsy nisotro taoka, nifoka sigara intsony, tsy niteny ratsy intsony satria ny Tenin'Andriamanitra nanao hoe 

Raha nanopa olona sy niteny ratsy aho taloha, be fitiavana aho amin'izao satria ao anatiko Jesosy;

1 Timoty 6:6 "Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an’ Andriamanitra omban’ ny fiainana"

Misy olona ohatrany hoe mpivavaka izany fa tsy ilay fiainana no eo aminy fa araka ny maha olona fotsiny.

Matio 23:23 "Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa mandoa ny fahafolon’ ny solilasy ny aneta ary ny komina hianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin’ ny lalàna, dia ny rariny sy ny famindrampo ary ny finoana; ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo ireroana"

Tsarovy fa isika dia miaina araka ny vanin'andron'ny fahasoavana : tsy ilay lalàna na fombafomba no manome anao toem-panahy araka an'Andriamanitra fa ilay Jesosy ao anaty ilay fiainana

Aona ny lalàna mba ho tanteraka eo aminao ilay hoe toem-panahy hombam-piainana izany? sao fiovam-po tsy tena izy no ao !

- Ataovy tsapako Andriamamanitra ô ! ilay fiainana ao anatiko : ao anatinao ve Jesosy?

Mangetaheta tenin'Andriamanitra io Jesosy io

Misy olona mpivavaka "par titre" : efa diakona, mpandray fanasan'ny Tompo, pasitera, mpanoana ao ampiangonana amin'ny rakitra be...

Amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany no hahazahoana ny fiainana mandrakizay

Jaona 14:6 "Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ ny Ray, afa-tsy amin’ ny alalako"

Rehefa tena Jesosy no ao anatin'ny olona, tsy maintsy tonga any an-danitra ianao

Isaia 43:13"Eny, hatramin’ izany andro izany Izaho no Izy, Ary tsy misy maharombakaamin’ ny tanako; Miasa Aho, ka iza moa no mahasakana izany?"

Raha maty tampoka ianao dia ho aiza ianao? 

Vakio ny Asan'ny apostoly 9

Noho izany tsy maintsy misy fiovana ny olona iray izay nandray an'i Jesosy, toem-po, toem-panahy lalina ao anaty

 

2/

1 Tesaloniana 1:5 "fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin’ ny teny ihany, fa tamin’ ny hery koa sy ny Fanahy Masina ary ny fahatokiana be, araka ny ahafantaranareo izay toetry ny fitondran-tenanay  teo aminareo noho ny aminareo"

 Ny fitondran-tena

2 Korintiana 5:14 "Fa ny fitiavan’ i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray: maty ny Anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra"

Jeremia 13:23"Moa mahova ny hodiny va ny Etiopiana, ary ny leopardava mahova ny sorany? Raha izany, dia mahazo manao tsara koa hianareo izay efa zatra nanao ratsy." Ny tian'Andriamanitra ambara dia tsy mahay manova anao ianao ! 

Jesosy ao anatinao no manosika anao hanandra-tanana, masina satria ao anatinao Jesosy

1 Timoty 2:8 "Koa tiako ny lehilahy hivavaka eny tontolo eny manandra-tanana masina, tsy amin’ ny fahatezerana na amin’ ny fifandirana"

Ireo faty nikasika tamin'i Elisa dia nitsangana tamin'ny maty

satria masina ilay mpanompon'Andriamanitra,

Raha ampitahaina ny teny sy ny fitondran-tena dia ny fitondran-tena no tena mitory ny filazantsara amin'izao vanim-potoana izao

Ny fanahin'ny fijangajangana, ny lainga sy ny fisotroan-toaka no betsaka eto amintsika eto Madagasikara

Ny fanafodin'izany dia ny fitondran-tenanao.

Ohatra : nisy olona niteny fa ny lehilahy rehetra dia mijangajanga daholo, izaho anefa niteny tamin'ny fa tsy mijangajanga dia gaga daholo ny olona naheno izany, fa ahoana hoy izy, satria ato anatiko Jesosy hoy aho.

Ilaina isika mba mijoro ! Aza menatra fa asehoy mila an'izany Jesosy 

Filazantsara fiainana : misy valiny ho anao io fa aza taitra ianao

1 Tesaloniana 4:12"mba handehananareo amin’ izay fitondran-tena mahamendrika amin’ ny eo ivelany, ary mba tsy hanan-java-mahory hianareo" 

Ny olona milaza foana ny fijaliany... fa ny fitondran-tenany tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra

Ianao koa tanora amin'izao fotoana izao, be dia be ianareo tsy mbola manam-bady :

Ny iray lehilahy, ny iray vehivavy

sitrapon'ny Tompo izany,

Ny tenin'Andriamanitra dia hoe aza manaraka ny fanaovan'izao tontolo izao : mirava dia manao mampiaraka, mijorojoro eny amoron-dalana... 

Ry tanora kristiana hoy ny Tompo aminao

1 korintiana 7:27 "Manam-bady va hianao? Aza mitady izay hisarahana. Tsy manam-bady va hianao? Aza mitady vady"

Tsy mitady vady = angataho amin'i Jesosy

Raha tsy manam-bady ianao ry lehilahy dia banga tsisy taolan-tehezana, ary raha vehivavy dia angataho amin'i Jesosy fa atolony anao izany. 

Fa tsy mitovy amin'ny fanaon'izao tontolo izao, Jesosy no mampitambatra amin'ny fanambadiana.

Ao amin'i Jesosy ihany no hahitanao an'izany mba tsy ho simbasimba ianao tanora.

Asehoy fa niova ianao

- Saoly aho taloha fa lasa Paoly aho amin'izao fotoana izao 

- Ka noho izany raha jentilisa ianao taloha dia niova amin'izao fotoana izao