Toe-panahy entina miatrika ny fiainana


Mihamanantona ny vanin’andro izay akaikin'ny fiavian’ny Tompo isika.

1 Jaona 2:18 : Rankizy, izao no ora farany, ary tahaka ny efa renareo fa ho avy nyantikristy, sady maro no antikristy efa tonga sahady; koa izany no ahafantarantsika fa izao no ora farany.

Apokalipsy 12:12 : “ Ary noho izany mifalia, ry lanitra sy hianareo izay monina ao aminy. Loza ho an’ ny tany sy ny ranomasina! Fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, Satria fantany fa kely sisa ny androny.

1 Petera 5:8 : Mahonòna tena, miambena: fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany ”

Tari-dalana azo antoka ho entintsika mamakivaky izao vanin’andro izao :

Tsy vitan’ny fihetseham-po na sento ny fivavahana sy ny fiainanana kristianina fa tena vonona miatrika ady isan’andro.

Efesiana 6 : 13 : “ Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian’ Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin’ ny andro mahory; ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra hianareo.”

1. Fahefana nomen’I Tompo : Lioka 10:19 : Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory.

2. Fampiasana ny hery :

Asa 1:8 :Fa hahazo hery hianareo amin’ ny hilatsahan’ ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’ i Jodia sy Samaria ary hatramin’ ny faran’ ny tany.

Tsy vitan’ny vavaka fotsiny fa ny fampiasana ny tenin’Andriamanitra dia mitaky fankatoavana sy finoana.